Wykaz

Uwag, Opinii i Stanowisk PIIT w okresie od 1.01.2013 roku

(bieżące zestawienie prac Izby w zakresie konsultacji projektów aktów prawnych oraz opracowywanych stanowisk i opinii w najważniejszych regulacjach dla rynku teleinformatycznego)

 

Nazwa/rodzaj

 

Tematyka

 

Adresat

 

Data złożenia odpowiedzi

 

Osoby odpow.
w PIIT

 

Plik do pobrania

Stanowisko PIIT

w sprawie zmiany oferty ramowej SOR

M. Gaj - Prezes UKE

10.01.2013

W. Iszkowski -Prezes, M. Śmiałek, J. Sadowski, GROT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/15/07/15071/Stanowisko_PIIT_SOR_10.01.2013.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu założeń ustawy o otwartych zasobach publicznych

M. Boni - MAiC oraz Dep. Prawny

21.01.2013

W.Iszkowski, M. Jaworski, W. Paluszyński, KME, KOWI, KCE, GROT (CP, MS, NASK, WSiP, Pearson)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/15/18/15182/Uwagi_PIIT_uoozp_2013.01.21.pdf

 

Opinia PIIT

do projektu założeń nowelizacji ustawy w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych

J. Cichocki - MinisterSW

21.01.2013

J. Sadowski, GROT (CP, TP, Sferia)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/15/19/15196/OPINIA_PIIT-MSW_retencja_2013.01.21.pdf

 

Opinia PIIT

w sprawie projektu rozp. MAC dot: wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci (art.. 175a PT)

M.Boni - MAiC

25.01.2013

J. Sadowski, GROT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/15/23/15232/Opinia_PIIT_do_rozporzadz__175a.pdf

 

Uwagi Firmy Członka PIIT

do dokumentu "Komunikat KE do Parlamentu ws Europejskiej Agendy Cyfrowej"

M. Groń - Z-ca Dyrektora DSI MAiC

28.01.2013

A. Frydrych, KLIK, KME, KCE, KOWI (Intel)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/15/23/15234/Uwagi_PIIT_Agenda_Cyfrowa_28.01.2013.pdf

 

Stanowisko PIIT

w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

M. Krasnodębska-Tomkiel - Prezes UOKiK

28.01.2013

W. Iszkowski -Prezes, R. Chmura, Zespół Roboczy PIIT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/15/23/15230/Stanowisko_PIIT_2013-01-28_do_projektu_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_ochronie_konkurencji_i_konsumentow_UOKiK.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/15/23/15231/UOKiK_nowelizacja_ustawy_o_ochronie_konkurencji_i_konsumentow.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu założeń nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

M. Haładyj - Podsekretarz Stanu w MG

28.01.2013

W. Iszkowski, Członkowie PIIT (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/15/23/15233/Uwagi_ustawa_swoboda_dzial_gosp_2013.01.28-1.pdf

 

Stanowisko PIIT

do projektu rozp. KE ws ograniczeń Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych

Biuro ds.. Substancji Chemicznych w Łodzi Klaster Chemiczny DE

29.01.2013

W. Iszkowski, J. Łęgiewicz, P. Mękarski

http://www.piit.org.pl/piit2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=114&news_id=6333&layout=2&page=text

 

Uwagi PIIT

do projektu Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r.

J. Majchrzak - Dyrektor Dep. Innowacji Przemysłu w MG

08.02.2013

W. Iszkowski, M. Jaworski, Członkowie PIIT (MS)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/15/30/15302/Uwagi_PRP_2020_2013.02.08.pdf

 

Stanowisko PIIT

do projektu założeń nowelizacji ustawy o ZSEE

M. Szymborska - Dyrektor DGO MŚ

08.02.2013

W. Iszkowski, J. Łęgiewicz, P. Mękarski, KOŚ (HP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/15/29/15295/PIIT_stanowisko_ZSEE_11_02_2013.pdf

 

Stanowisko PIIT

do projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk sejmowy 916)

M. Golba - Przewodniczący KIiNT Sejm RP dw: MG, MAiC, MKiDN, PSL, Komisja KiŚP Sejm RP

12.02.2013

W. Iszkowski, Zarząd

http://www.piit.org.pl/_gAllery/15/31/15318/PIIT_Stanowisko_PSL_PA_druk_916.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozp. MAiC ws przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację czestotliwości lub zasobów orbitalnych (v. 6.02.2013)

M. Olszewska - Podsekretarz Stanu w MAiC

14.02.2013

J. Sadowski, GROT-Zespół LTE

http://www.piit.org.pl/_gAllery/15/32/15325/Uwagi_aukcja_MAiC.pdf

 

Stanowisko PIIT

w sprawie wykonania Dyrektywy 2009/125/WE PE w odniesieniu do wymogów dot: ekoprojektu dla komputerów i serwerów komputerowych

Ministerstwo Gospodarki Dep. Energetyki

25.02.2013

A. Frydrych, Firmy Członkowie PIIT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/15/40/15402/Industry_Comments_-_DRAFT_Regulation_Com_Ver_4-1.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/15/40/15403/Prezentacja_Lot_3_Final_20121221-1.pdf

 

Informacja  PIIT

w sprawie funkcjonowania ustawy PZP w aspekcie informatyzacji sektora publicznego

J. Pitera - Przewodnicząca KAiC Sejm RP

18.02.2013

W. Iszkowski, Zarząd, M. Rogalski

 

Stanowisko PIIT

do konsultacji Prezesa URE do projektu Stanowiska ws niezbędnych wymagań dot: ram interoperacyjności współpracyjących ze sobą elementów sieci Smart Grid

M. Woszczyk - Prezes URE

06.03.2013

A. Frydrych, M. Maniecki, Komitet Energia (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/15/64/15648/Stanowisko_PIIT_interoperacyjnosc_Smart_Grid_2013.03.05.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozp. MAiC ws wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych (art.175a PT)

D. Dabek - Naczelnik Dep. Telekomunikacji MAiC

01.03.2013

J. Sadowski, GROT (J. Mojsiejuk - CP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/15/75/15750/Rozporz__z_art__175a_uwzgl__uwagi_resortow.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu nowelizacji ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz oddzielne Stanowisko PIIT do art..13a

M. Boni - MAiC oraz Dep. Prawny

06.03.2013

W. Iszkowski, M. Jaworski, W. Paluszyński, Zarząd, KLIK

http://www.piit.org.pl/_gAllery/15/65/15650/Stanowisko_PIIT__dot_UOIPP_art_13a.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/15/64/15649/Uwagi_do_ustawy_o_informatyzacji__PIIT.pdf

 

Stanowisko PIIT

do projektu rozp. MAiC ws wysokości terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (art.. 184 PT)

M. Olszewska - Podsekretarz Stanu w MAiC

07.03.2013

M. Śmiałek, GROT (PTC)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/15/65/15651/Stanowisko_PIIT_Numeracja_Oplaty.pdf

 

Uwagi Firmy Członka PIIT

w konsultacjach MTR (ITR) do wersji z grudnia 2012 - Dubaj

M. Steiner - MAiC

07.03.2013

W. Iszkowski, M. Jaworski, GROT, KLIK, KME (TP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/15/71/15715/Stanowisko_ITR_TP__PIIT.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozp. MAiC ws przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację czestotliwości lub zasobów orbitalnych (v. 15.02.2013)

M. Olszewska - Podsekretarz Stanu w MAiC

08.03.2013

J. Sadowski, M. Śmiałek, GROT - Zespół LTE

http://www.piit.org.pl/_gAllery/15/64/15647/Uwagi_aukcja_MAiC_08_03_2013.pdf

 

Stanowisko PIIT

do projektu MAiC ws trybu postępowania reklamacyjnego (Art..106 ust. 4 PT)

W. Karpiński - Podsekretarz Stanu w MAiC

25.03.2013

J. Sadowski, M. Śmiałek, GROT (TP, Polkomtel, PTC)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/15/93/15936/Stanowisko_PIIT_do_reklamacji_2013.03.25.pdf

 

Stanowisko PIIT

do zaleceń A. Vitorino w przedmiocie opłat od prywatnego kopiowania i reprografii

B. Zdrojewski - MK, M. Boni - MAiC, M. Prawda - Ambasador Przedstawicielstwa RP przy UE, J. Piechociński - Minister Gospodarki

08.03.2013

J. Sadowski, M. Śmiałek, GROT - Zespół LTE

http://www.piit.org.pl/_gAllery/15/95/15958/PIIT_Stanowisko_w_spr_rekomendacji_Vitorino.pdf

 

Stanowisko PIIT

do projektu rozp. MAiC ws dostępu do nieruchomości i infrastruktury (Art.139 PT)

M. Gaj - Prezes UKE

27.03.2013

J. Sadowski, M. Śmiałek, GROT (TP, PTC)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/15/99/15991/Stanowisko_PIIT_art_139PT.pdf

 

Stanowisko PIIT

ws dotyczaczasowych prac nad Memorandum jakości

M. Gaj - Prezes UKE

08.04.2013

J. Sadowski, M. Śmiałek, GROT (Polkomtel)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/04/16045/List_Memorandum_jakosci.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/04/16044/Stanowisko_Memorandum_jakosci_PIIT.pdf

 

Stanowisko PIIT

ws rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ws środków mających na celu zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich sieci łączności elektronicznej COM (2013)147

M. Olszewska - Podsekretarz Stanu w MAiC

11.04.2013

J. Sadowski, M. Śmiałek, GROT (TP, P4, Polkomtel)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/09/16095/PIIT_Stanowisko_redukcja-kosztow_szerokopasmowych.pdf

 

Stanowisko PIIT

ws zaleceń A. Vitorino dot: opłat prawnoautorskich od prywatnego kopiowania oraz reprografii

J. Piechociński - Minister Gospodarki

16.04.2013

W. Iszkowski, A. Frydrych, J. Lewandowski (HP)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/11/16114/List_MG_Vitorino.pdf

 

http://www.piit.org.pl/piit2/index.jsp?place=Lead02&news_cat_id=111&news_id=6438&layout=2&page=text

 

Komentarz PIIT

ws Stanowisk DE dot: znowelizowanej dyrektywy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) i wytycznych technicznych Konwencji Bazylejskiej,

M. Szymborska - Dyrektor DGO MŚ

15.04.2013

W. Iszkowski, J. Łęgiewicz, P. Mękarski KOŚ

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/14/16143/List_PIIT_MS_ZSEE.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/14/16141/DIGITALEUROPE_Position_Draft_Basel_TGs_TBM_EWaste_and_Used_EEE_20130227.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/14/16142/DIGITALEUROPE_Proposal_FAQ_Warranty_Annex_VI_2a_WEEE_2_20130328.pdf

 

Opinia PIIT

do projektu rozp. MAC ws wzoru formularza do przekazywania Prezesowi UKE informacji o udostępnianiu danych telekomunikacyjnych (art.. 180g PT)

W. Karpiński - Podsekretarz Stanu w MAiC

19.04.2013

J. Sadowski, M. Śmiałek, GROT (TP, P4)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/16/16163/Opinia_PIIT_rozp.ws_wzoru_formularzy_dotyczacych_udostepniania_danych_Prezesowi_UKE.pdf

 

Komentarz PIIT

ws projektu rozp. MG ws zasadniczych wymagań dot: ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

R. Znamirowska-Orzechowska, Wydział Chemii i Farmacji MG

19.04.2013

W. Iszkowski, J. Łegiewicz, P. Mękarski KOŚ

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/16/16167/MG_komnetarz_PIIT_stosowanie_niebezp_subst.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

W. Karpiński - Podsekretarz Stanu w MAiC

19.04.2013

W. Iszkowski, M. Jaworski, K. Król, W. Paluszyński, Komitety KLIK, KCE, KOWI (MS, HP, Intel)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/16/16165/Uwagi_PIIT_PZIP.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/16/16166/List_PZIP.pdf

 

Stanowisko PIIT

do projektu dokumentu rządowego "Polityka konsumencka na lata 2014-2018"

M. Krasnodębska-Tomkiel - Prezes UOKiK

26.04.2013

W. Iszkowski, Zarząd i Rada PIIT, Członkowie PIIT, Eksperci PIIT,  Komitety PIIT (PTC)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/37/16377/Stanowisko_PIIT_Polityka_konsumen_UOKIK.pdf

 

Stanowisko  PIIT & KIGEiT

w sprawie projektu rozp. MG dot: zasadniczych wymagań ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

R. Znamirowska-Orzechowska i  P. Zabadała, Wydział Chemii i Farmacji MG

26.04.2013

J. Łęgiewicz, P. Mękarski

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/37/16376/Uwagi_PIIT_i_KIGEiT_do_projektu_rozporzadzenia_RoHS2.pdf

 

Opinia PIIT

ws kwetionariusza "Dzieła osierocone i dzieła niedostępne w handlu" - pytania o wdrożeniu przepisów do polskiego systemu prawa (FPA)

K. Kościński - Dyrektor DWIM w MKiDN

30.04.2013

W. Iszkowski, A. Frydrych, Komitet KME (Agora)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/38/16382/List_MKiDN_30.04.2013.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/38/16383/Kwestionariusz_FPAx_2013.04.30.pdf

 

Opinia PIIT

do projektu rozp. MAiC ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie (art..7 ust. 2 PB)

M. Olszewska - Podsekretarz Stanu w MAiC

30.04.2013

W. Iszkowski, Komitet GROT (Orange)

 

Opinia PIIT

w sprawie jawności postępowania i dokumentacji przetargowej w postępowaniach o zamówienia publiczne

do wykorzystania dla firm Członków PIIT

20.05.2013

W. Iszkowski, W. Paluszyński

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/50/16506/Opinia_PIIT_w_sprawie_jawnosci_ofert.pdf

 

Stanowisko PIIT

do projektu rozp. RM ws Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (art.. 111 ust. 3 PT)

M. Młochowska - Podsekretarz Stanu w MAiC

17.05.2013

W. Iszkowski, M. Śmiałek, Komitet GROT (Sferia, Orange)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/52/16525/Stanowisko__PIIT_TPC.pdf

 

Stanowisko organizacji i samorządowych

w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

M. Boni - MAiC, W. Wiewiórowski - GIODO

13.05.2013

W. Iszkowski, A. Frydrych, PIIT, Lewiatan, IAB

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/51/16511/List_PIIT_IAB_Lewiatan_do_Min__Boniego_zwiazany_z_pracami_PE_nad_Rozp_i_Ochronie_Danych_Osobowych.pdf

 

Stanowisko organizacji i samorządowych

w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (wersja angielska listu)

Viaviane Reding - Wiceprezes KE

20.05.2013

W. Iszkowski, A. Frydrych, PIIT, Lewiatan, IAB

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/51/16512/List_PIIT_IAB_Lewiatan_do_Komisarz_Viviane_Reding_zwiazany_z_pracami_PE_nad_Rozp_i_Ochronie_Danych_Osobowych.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozp. RM ws. wymagań i sposobu zapewnienia warunków dostępu i utrwalania przekazów telekomunikacyjnych i danych oraz rodzajów działalności telekomunikacyjnej lub rodzajów przedsiębiorców telekomunikacyjnych nie podlegających temu obowiązkowi

M. Młochowska - Podsekretarz Stanu w MAiC

03.06.2013

M. Śmiałek, Komitet GROT (P4, Orange)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/55/16555/Uwagi_PIIT_do_projektu_rozp__RM_art_179_12_Pt.pdf

 

Opinia PIIT

ws projektów nowelizacji ustawy PZP zawartych w drukach 1076, 1082, 1179, 1226

Poseł A. Szejnfeld - Przewodniczący Komisji Nadzw. do rozp. projektów ustaw deregulacyjnych (NDR), Sejm RP

03.06.2013

W. Iszkowski, Zarząd, M. Rogalski - Ekspert PIIT, J. Mojsiejuk - CP, E. Wolniewicz - COZP

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/55/16554/Opinia_Pzp_1076_1082_1179_1226.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozporządzenia MAiC ws wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji (Art. 13 PT)

A. Ręgowski - Podsekretarz Stanu w MAiC

07.06.2013

W. Iszkowski, M. Śmiałek, GROT (Orange)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/58/16587/Uwagi_rozp_wzor_wniosku_2013.06.07.pdf

 

Stanowisko PIIT

do treści Memorandum ws współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym

M. Gaj - Prezes UKE

12.06.2013

W. Iszkowski, M. Śmiałek, M. Brzoza, GROT - Zespół memorandum jakości usług

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/62/16629/List_PIIT_UKE_Memorandum.pdf

 

Stanowisko Izb i Stowarzyszeń

ws prac nad Kodeksem Budowlanym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

S. Nowak - Minister TBiGM dw: J. Piechociński - MG, M. Boni - MAiC, M. Olszewska - Podsekretarz Stanu w MAiC, M. Gaj - Prezes UKE

12.06.2013

W. Iszkowski, M. Śmiałek, M. Brzoza, GROT, KIGEiT, KIKE, PIKE, PIRC, SBT, SIT.

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/81/16819/MTBiGM_stan_KKPB.pdf

 

Opinia PIIT

do projektu "Stanowiska Prezesa UKE w zakresie świadczenia przez jednostki samorządu terytoprialnego (JST) bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do Internetu" (Art.7 Megaustawy)

M. Gaj - Prezes UKE

18.06.2013

W. Iszkowski, M. Śmiałek, M. Brzoza, GROT (Polkomtel, Orange)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/75/16757/Opinia_PIIT_Internet_JST.pdf

 

Stanowisko PIIT

ws Zielonej Księgi "Przygotowanie do nadejścia  w pełni zintegrowanych mediów audiowizualnych: wzrost gospodarczy, twórczość i wartości"

B. Zdrojewski - MK

21.06.2013

W. Iszkowski, A. Frydrych, T. Wierzbowska, Komitety GROT, KME i KOWI  (CP, Mobyland)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/75/16756/ZielonaKsiega_Stanowisko_PIIT.pdf

 

Stanowisko Izb i Stowarzyszeń

do projektu Założeń do projektu ustawy o ZSEE odnośnie poziomu zbierania w oparciu o ilości wytworzonego ZSEE

M. Szymborska - Dyrektor DGO MŚ

04.07.2013

W. Iszkowski, M. Bąkowski,P.Mękarski

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/80/16801/Uwagi_polskiego_przemyslu_do_projektu_zalozen_ustawy_o_ZSEE.pdf

 

Stanowisko PIIT

w przedmiocie oceny funkcjonowania KPA i propozycji zmian przepisów dot: rozdziału 12 ustawy PA

B.Zdrojewski - Minister KiDN

10.07.2013

W. Iszkowski, A. Frydrych, Komitet KME i KOWI (Redefine)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/80/16800/Stanowisko_PIIT_KPA_PA.pdf

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/79/16799/Pismo_do_Stanowiska_PIIT_KPA_PA.pdf

 

Stanowisko PIIT

wobec projektu założeń do ustawy o prawach konsumentów oraz o zmianie ustawy Kodeks Cywilny i innych ustaw

M. Biernacki - Minister Sprawiedliwości

12.07.2013

W. Iszkowski, T. Wierzbowska, A. Frydrych, Komitet KME i GROT (T-mobile, Orange)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/82/16820/Stanowisko_PIIT_Dyrektywa_2011-83-UE_-_Prawa_Konsumentow.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu Stanowiska Rządu ws Komunikatu KE do Parlamentu Europejskiego, Rady, EKES i KR: zapobieganie uzależnieniu od jednego dostawcy: tworzenie otwartych systemów TIK poprzez lepsze wykorzystywanie standardów w zamówieniach publicznych z 25.06.2013

M.Boni - MAiC

16.07.2013

W. Iszkowski, M. Jaworski, W. Paluszyński, M. Bąkowski, M. Rogalski

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/82/16821/Uwagi_do_stanowiska_rzadu_RP_dot._tworzenia_otwartych_systemow_TIK.pdf

 

Komunikat PIIT

do MAC ws barier środowiskowych i budowlanych rozwoju sieci bezprzewodowych

MAiC, KIGEiT

29.07.2013

W. Iszkowski, M. Brzoza, GROT (NASK, P4, Orange, T-mobile)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/89/16896/Komunikat_PIIT_29.07.2013_Szerokopasmowy.pdf

 

Komentarz PIIT

ws projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego

J. Cichocki - Szef Kancelarii Prezesa RM

22.07.2013

W. Iszkowski, Zespół UOKiK, R. Chmura, Orange,T-mobile

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/92/16927/List_do_Szefa_KPRM_22.07.2013.pdf

 

Uwagi PIIT

do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (v.2.0) z dnia 25.05.2013 - wersja ostateczna

E. Wnukowska - Dyrektor Dep. Koordynacji Programów i Cyfryzacji MRR

26.07.2013  02.08.2013

W. Iszkowski, M. Jaworski, Zarząd (Orange, Microsoft)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/89/16895/Uwagi_do_POPC_z_25_czerwca_v_2.0.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/93/16931/Uwagi_PIIT_POCP_wersja_pelna_2013.08.02.pdf

 

Opinia PIIT

do projektu rozp. MAiC ws trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Art.. 106 ust. 4 pt)

M. Młochowska - Podsekretarz Stanu w MAiC

02.08.2013

W. Iszkowski, M. Śmiałek, GROT (Polkomtel, Orange)

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/93/16930/Opinia_Rozp_reklamacyjne_MAiC_2013.08.02.pdf

 

Uwagi PIIT

ws planowanej aukcji na częstotliwości w paśmie 800 MHz i 2600 MHz

M.Gaj - Prezes UKE

07.08.2013

W. Iszkowski, M. Brzoza, GROT Zespół Spectrum (Emitel, Polkomtel, Sferia, Aero2)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/95/16956/Uwagi_PIIT_propozycje_UKE_warunki_aukcji_7_08_2013.pdf

 

Stanowisko PIIT

dot: świadczenia usługi dostępu do Internetu  w gminie Mełgiew

M. Gaj - Prezes UKE

09.08.2013

W. Iszkowski, M. Śmiałek, GROT (Orange, Polkomtel)

 

Uwagi PIIT

do projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art.. 21)

B. Zdrojewski - Minister KiDN

21.08.2013

W. Iszkowski, A. Frydrych, Zarząd PIIT, Komitet KME

http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/98/16984/Uwagi_PIIT-_nowelizacja_PA_2013.ostx.pdf

 

Stanowisko PIIT

do projektu dokumentu KE "często zadawane pytania (FAQ)" - Dyrektywa ZSEE

M. Szymborska - Dyrektor DGO MŚ

27.08.2013

W. Iszkowski, M. Bąkowski, P. Mękarski

-----------

Informacja  PIIT

ws działań analizy procedur sprzedażowych smartfonów (broszura informacyjna + list do producentów i dystrybutorów)

J. Król - Wiceprezes UOKiK

29.08.2013

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, Grupa Smartfony

------------

Uwagi Wstępne PIIT

do projektu dyrektywy o usługach płatniczych na rynku wewnętrznym

P. Piłat - Dyrektor Dep. Rozwoju Rynku Finansowego w MF

23.08.2013

W. Iszkowski,  M. Śmiałek, GROT (Orange, T-Mobile)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/05/17053/Wstepne_uwagi_PIIT_nowelizacja_dyrektywy_o_uslugach_platniczych_22_08_2013x.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu ustawy PZP

I. Jakubowska - Wiceprezes UZP dw: M. Boni - Minister AiC

02.09.2013

W. Iszkowski, Zarząd PIIT, M. Rogalski, Komitet KZP (Orange i IBM)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/00/17008/Uwagi_PIIT_do_projektu_PZP.pdf

 

Komentarz PIIT

do projektu rozp. MŚ ws "przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się, albo nie uznaje się, za opakowania"

M. Szymborska - Dyrektor DGO MŚ

09.09.2013

W. Iszkowski, M. Bąkowski, P. Mękarski, Komitet KOŚ

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/05/17054/PIIT_MS_komentarz_opakowania_20130909.pdf

 

Stanowisko PIIT

do projektu rozp. MAiC ws szczegółowych wymagań dot: gospodarowania numeracją w pst (art.. 126 ust. 12 PT)

M.Boni - Minister AiC dw: M. Gaj - Prezes UKE

12.09.2013

W. Iszkowski, M. Brzoza, GROT (Orange)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/11/17116/Stan_PIIT_ws_Rozp_gospodarowanie_numeracja_11.09.2013.pdf

 

Stanowisko PIIT

w sprawie projektu Stanowiska Prezesa UKE w zakresie nadużyć telekomunikacyjnych, w tym zjawiska generowania sztucznego ruchu telekomunikacyjnego - konsultacje Aneksu Antyfraudowego

M.Gaj - Prezes UKE

11.09.2013

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, Zespół FraudForum GROT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/11/17118/2013_09_11__Stan_PIIT_UKE_konsultacje_Aneksu_Antyfraudowego_czysty.pdf

 

Uwagi PIIT

do poprawek do rozp. eIDAS w PE ws identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym

S. Christow - Dyrektor Dep. Gospodarki Elektronicznej MG

13.09.2013

W. Iszkowski, W. Paluszyński, PWPW

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/05/17053/Wstepne_uwagi_PIIT_nowelizacja_dyrektywy_o_uslugach_platniczych_22_08_2013x.pdf

 

Stanowisko PIIT

ws standardu informacyjnego dla nabywców smartfonów

J. Król - Wiceprezes UOKiK

13.09.2013

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, Grupa Smartfony

 

------------

Uwagi PIIT

ws konsultacji projektu rozp. RM ws zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania

J. Sadowy - Prezes UZP

18.09.2013

W. Iszkowski, M. Rogalski, M. Jaworski, M. Bąkowski, W. Paluszyński, Komitet KZSP

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/13/17135/Uwagi_PIIT_w_sprawie_rozporzadzenia_RM_zam_pub_2013.09.17x.pdf

 

Stanowisko PIIT

ws wniosku - rozporządzenia PE ustanawiającego środki dot. europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej

M.Boni - Minister AiC dw: M. Gaj - Prezes UKE

19.09.2013

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, Zespół Roamingu GROT

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/16/17164/Stanowisko_PIIT_MAC__rozp_JRL_2013.09.19.pdf

 

Komentarz PIIT

Odpowiedź na ankietę MAiC z dnia 16.08.2013 ws projektu roboczo nazwanego "depapieryzacja"

M. Groń - Z-ca Dyrektora DSI MAiC

23.09.2013

W. Iszkowski, T. Wierzbowska, Komitet KME (CP, DZP, Google, Redefine)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/17/17178/Odpowiedz_Ankieta_depapieryzacja_2013.09.23x.pdf

 

Uwagi PIIT

do propozycji zawartych w dokumencie KE 13890/13 eIDAS

J. Korczyński - Dep. GE MG

24.09.2013

W. Paluszyński, M. Tabor

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/57/17575/PIIT_uwagi_do_propozycji_zawartych_w_dokumencie_13890.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozp. MAiC ws szczegółowych wymagań dot: świadczenia udogodnień dla osób niepełsnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Art.. 79c)

M. Młochowska - Podsekretarz Stanu w MAiC

30.09.2013

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, GROT (Orange, T-Mobile)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/22/17220/Uwagi_PIIT_Art.79c_PT_niepelnosprawni_2013.09.30x.pdf

 

Stanowisko PIIT

dot: szczegółowych propozycji w zakresie rozwiązań systemowych - działań w zakresie zwalczania nadużyć telekomunikacyjnych (simboxy)

D. Dabek - Naczelnik Dep. Telekomunikacji MAiC

08.10.2013

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, GROT (Zespół FraudForum)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/23/17233/Stanowisko_MAC__naduzycia_telekomunikacja_2013.10.07x.pdf

 

Uwagi PIIT

ws poselskiego projektu  nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (druk 1383)

Poseł W. Jasiński - Przewodniczący Komisji Gospodarki, Sejm RP

08.10.2013

W. Iszkowski, R. Chmura, M. Brzoza, Zespół uokik

------------------

Uwagi Firm Członków PIIT

do projektu ustawy o prawach konsumenta

M. Królikowski - Podsekretarz Stanu w MS

10.10.2013

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, GROT (Orange, T-Mobile)

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/23/17236/Opinia_OPL-prawa_konsumenta_10_10_2013.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/23/17235/Uwagi_T-mobile_Prawa_Konsumentow_10.10.2013.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozp. MF ws wystawiania faktur

M. Grabowski - Podsekretarz Stanu w MF

11.10.2013

W. Iszkowski, W. Paluszyński, Członkowie PIIT i Komitety (Tik-Soft)

http://www.piit.org.pl/piit2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=105&news_id=6634&layout=2&page=text

 

Uwagi PIIT

do Stanowiska KE ws dopisywania substancji chemicznych do aneksu II Dyrektywy RoHS

R. Znamirowska-Orzechowska Dep. Innowacji i Przemysłu MG

15.10.2013

W. Iszkowski, M. Bąkowski, P. Mękarski, KOŚ

---------------------

Opinia PIIT

do projektu rozp. MAiC ws wysokości terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej  (art. 183 ust.7 PT)

M. Młochowska - Podsekretarz Stanu w MAiC

18.10.2013

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, GROT (Orange)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/27/17273/Opinia_PIIT_w_sprawie_oplaty_telekomunikacyjnejx.pdf

 

Opinia PIIT

dot: projektu rozp. MAiC ws warunków i trybu rejestracji odbiorników RTV

M.Boni - Minister AiC dw: M.Olszewska - Podsekretarz Stanu w MAiC

21.10.2013

W. Iszkowski, Zarząd PIIT, Członkowie

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/31/17318/Opinia_PIIT_MAC_Rejestracja_odbiornikow_RTV_2013.10.21x.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu zmian ustawy Prawo Zamówień Publicznych (druk sejmowy nr 1653)

Poseł A. Szejnfeld - Przewodniczący Podkomisji Nadzw. do rozp. projektów ustaw o zmianie ustawy PZP, Sejm RP

24.10.2013

W. Iszkowski, T. Wierzbowska, Komitet KME (CP, DZP, Google, Redefine)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/31/17319/List_Uwagi_PIIT_PZP.pdf

 

Stanowisko PIIT

List do Premiera RP ws Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie stworzenia jednolitego rynku europejskiego + wyjaśnienie dla MSZ

D. Tusk - Premier RP Dw: M. Boni - MAiC, R. Sikorski - MSZ, J. Piechociński - MG, M. Gaj - Prezes UKE

21.10.2013  30.10.2013

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, GROT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/27/17276/List_Premier_JRT_2013.10.21.pdf

 

Stanowisko PIIT

do Stanowiska DE dot: projektu dokumentu "często zadawane pytania" opracowanego przez KE

M. Szymborska - Dyrektor DGO MŚ

23.10.2013

A. Frydrych, M. Bąkowski, P. Mękarski

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/32/17327/stan_DE_23_10_2013.pdf

 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/32/17326/DIGITALEUROPE_Position_Printer_Cartridges_and_WEEE2_Directive_20131021.pdf

 

Uwagi PIIT (uwzglęniono)

do rozp. MŚ ws "przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się, albo nie uznaje się za opakowanie"

M. Szymborska - Dyrektor DGO MŚ

23.10.2013

A. Frydrych, M. Bąkowski, P. Mękarski

http://www.piit.org.pl/piit2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=114&news_id=6660&layout=2&page=text

 

Wspólne Stanowisko Organizacji

wobec nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (druk 1703)

Poseł T. Aziewicz - Przewodniczący Podkomisji nadzw. uokik Sejmu RP

29.10.2013

W. Iszkowski, Zespół UOKiK, R. Chmura, PIKE, KIGEiT, BCC, AChC, POHID, Lewiatan

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/34/17342/List_Przewodniczacy_T._Aziewicz_UOKiK_29.10.2013.pdf

 

Wspólne Stanowisko Organizacji

w sprawie projektu rozp. MAiC dot: szczegółowych wymagań świadczenia udogonień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (art.. 79c PT)

M.Boni - Minister AiC dw: D. Dąbek - Dep. Telekomunikacji w MAiC

31.10.2013

W. Iszkowski, GROT (T-Mobile, Orange), PIKE, KIGEiT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/34/17343/PIIT_KIGEiT_PIKE_ws.art_79c_niepelnosprawni.pdf

 

Stanowisko PIIT

wobec przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk 1525)

Poseł I. Śledzińska-Katarasińska - Przewodnicząca Podkomisji Nadzw. Sejmu RP

04.11.2013

W. Iszkowski, M. Brzoza, Orange

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/34/17345/Stanowisko_PIIT_do_druku_1525_ustawa_krajobrazowa_2013.11.04.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

P.Orłowski - Podeskretarz Stanu w MRR dw: M. Gaj - Prezes UKE, M. Boni - Minister AiC

06.11.2013

W. Iszkowski, M. Jaworski, A. Frydrych, Rada, Zarząd i Komitety PIIT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/35/17353/Uwagi_PIIT_do_POPC_wersja_3_0__final_06112013_1500_x.pdf

 

Uwagi PIIT

do Dokumentu Dozwolonego Użytku Publicznego (FPA)

K. Kościński - Dyrektor DWIM w MKiDN

08.11.2013

A. Frydrych, W. Dziomdziora (Orange), T. Wierzbowska, M. Łopaciński (Agora)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/38/17384/Uwagi_PIIT_do_MKiDN_-_FPA_-_dozwolony_uzytek_publiczny.pdf

 

Wspólne Stanowisko Organizacji

w sprawie projektu rozp. MAiC dot: szczegółowych wymagań świadczenia udogonień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (art.. 79c PT)

M. Olszewska - Podsekretarz Stanu w MAiC dw: D. Dąbek - Dep. Telekomunikacji w MAiC

12.11.2013

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, GROT, KIGEiT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/57/17578/Pismo_PIIT_KIGEiT_PIKE_do_MAiC_ws_udogodnien_dla_osob_niepelnosprawnych.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu rozp. MAiC ws inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej (Art.. 27 ust. 7 PT)

M. Młochowska - Podsekretarz Stanu w MAiC

13.11.2013

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, GROT (Orange, T-Mobile)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/38/17385/Uwagi_PIIT_Rozp_MAiC_inwentaryzacja.pdf

 

Propozycje PIIT

ws najważniejszych zmian w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta

Poseł T. Aziewicz - Przewodniczący Podkomisji Nadzw. ds. uokik Sejmu RP

15.11.2013

W. Iszkowski, W. Dziomdziora (Orange), R. Chmura (Plus), T-Mobile, P4

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/38/17388/Propozycje_PIIT_UOKiK_2013_11_15.pdf

 

Stanowisko PIIT

w przedmiocie wykazu urządzeń i czystych nośników oraz wysokości pobieranych od nich opłat

B. Zdrojewski - MKiDN dw: K. Kościński - DWIM MKiDN

18.11.2013

W. Iszkowski, A. Frydrych,  J. Lewandowski (HP), W. Dziomdziora (Orange)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/38/17389/Stanowisko_PIIT_katalog_urzadzenia_-_tabela_oplat_MKiDN__15.11.2013x.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii

J. Pietrewicz - Sekretarz Stanu w MG

28.11.2013

W. Iszkowski, A. Frydrych, M. Maniecki (Globema), Komitet Energia 

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/41/17416/Opinia_OZE_-_PIIT_26.11.2013.pdf

 

Stanowisko PIIT

do projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i kosnumentów oraz ustawy - KPC  - Art.. 81 i 89a (druk sejmowy 1703)

M. Krasnodębska-Tomkiel - Prezes UOKiK, Poseł T. Aziewicz - Przewodniczący Podkomisji Nadzw. ds. uokik Sejmu RP

02.12.2013

W. Iszkowski, W. Dziomdziora (Orange), Zespół Roboczy PIIT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/38/17388/Propozycje_PIIT_UOKiK_2013_11_15.pdf

 

Opinia PIIT

dot: kwestii ochrony praw konsumentów, roamingu oraz stawek połączeń międzynarodowych

M. Pukaluk - Dep. Telekomunikacji MAiC dw: D. Oniszczuk i T. Bator - DART UKE

03.12.2013

M. Śmiałek, M. Brzoza, W. Dziomdziora, GROT (Orange, T-Mobile, CP, Plus)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/42/17428/Opinia_kons_roaming_stawki.pdf

 

Stanowisko PIIT

w zakresie przyłączenia do sieci w stałej lokalizacji oraz świadczenia usług telefonicznych z publicznych aparatów samoinkasujących (PAS) w ramach USO

M.Gaj - Prezes UKE, R. Piwowarska - Dyrektor DDRT UKE

05.12.2013

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, M. Krajewska, GROT (Plus, P4, Orange)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/49/17494/STANOWISKO_PIIT_USO_2013.12.pdf

 

Stanowisko PIIT

do projektu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych ustaw

M. Młochowska - Podsekretarz Stanu w MAiC

06.12.2013

W. Iszkowski, W. Paluszyński, M. Brzoza, W. Dziomdziora, Komitety KLIK i GROT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/49/17495/Stanowisko_PIIT_kable_podatki_06.12.pdf

 

Uwagi PIIT

do Kwestionariuszy pozyskiwania danych do Testów MS

A. Pawłowski - Naczelnik Wydziału Ofert Ramowych i Kosztów DHRT UKE

13.12.2013

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, GROT (Orange)

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/57/17579/Uwagi_Kwestionariusz_pozyskiwania_danych_Testy__MS.pdf

 

Uwagi PIIT

do Stanowiska Prezesa UKE ws szczegółowych metod przeprowadzania testu zawężenia marży i ceny (21.03.2013)

M. Gaj - Prezes UKE

18.12.2013

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, GROT, M. Krajewska

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/58/17580/Uwagi_Stanowiska_ws_testow_MS_PS.pdf

 

Opinia PIIT

do "Nadmiernie rygorystycznych krajowych przepisów dot. stacji bazowych"

M. Olszewska - Podsekretarz Stanu w MAiC

18.12.2013

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, GROT - Zespół Stacje Bazowe

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/58/17581/Dopuszczalne_poziomy_emisji_pol_elektromagnetycznych_w_Polsce_26_11_2013__4.pdf

 

Opinia PIIT

do projektu "Standardu Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP"

T. Krzymowski - Radca Ministra MAiC

23.12.2013

W. Iszkowski, W. Paluszyński, KLIK

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/62/17627/Opinia_do_dok_ESP_2013_12_23_docxx.pdf

 

Apel PIIT

ws aktualnego statusu finansowania 7 osi POIG

E. Bieńkowska - MIiR, R. Trzaskowski - MAiC

23.12.2014

W. Iszkowski, Zarząd PIIT

http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/62/17625/List_MIR_MAC_ws_ref_wnioskow_2013.12.30.pdf